Python3中的进程/线程/协程


title: Python3中的进程/线程/协程

多任务可以充分利用系统资源,极大提升程序运行效率,多任务的实现往往与 多线程,多进程,多协程有关

稳定性: 进程 > 线程 > 协程

系统资源占用量:进程 > 线程 > 协程

父子关系: 进程(父亲) > 线程(儿子) > 协程(孙子)

多任务可以充分利用系统资源,极大提升程序运行效率,多任务的实现往往与 多线程,多进程,多协程有关

稳定性: 进程 > 线程 > 协程

系统资源占用量:进程 > 线程 > 协程

父子关系: 进程(父亲) > 线程(儿子) > 协程(孙子)

使用3重嵌套创建2进程4线程8协程

import os
import time
from multiprocessing import Process

from threading import Thread

import gevent
from gevent import monkey

monkey.patch_all()

# 创建两个进程,每个线程两个线程,每个线程两个协程

def print_gevent_info(T_info ,G_info):
  print("在协程执行的函数中,所属的进程号为%d,线程的名称为%s,协程的名称为%s"%(os.getpid(),T_info ,G_info))
  time.sleep(0.5)


def print_thread_info(T_info):
  print("在线程执行的函数中:线程所属的进程号为:%d,进程的名称为%s"%(os.getpid(),T_info))
  gevent.joinall([gevent.spawn(print_gevent_info, T_info,"g1"), gevent.spawn(print_gevent_info, T_info, "g2")])


  time.sleep(2)


def creat_two_thread():
  t1 = Thread(target=print_thread_info, args=("t1",))
  t2 = Thread(target=print_thread_info, args=("t2",))
  t1.start()
  t2.start()


def print_process_info(P_info):
  # 创建线程
  creat_two_thread()

  print("在进程执行的函数中,进程的名称为%s进程号为%s"%(P_info,os.getpid()))
  time.sleep(5)
  pass


def main():
  #创建两个进程
  p1 = Process(target=print_process_info, args=("p1",))

  p2 = Process(target=print_process_info, args=("p2",))

  # 开启两个进程

  p1.start()

  p2.start()
if __name__ == "__main__":
  main()

进程可被看做划分资源的单位,进程只负责请求系统资源,然后交由进程内部的线程负责完成任务(进程相当于车间流水线)

线程是实际执行任务的单位,多任务效率的提升主要依赖于线程的数量(线程相当于流水线的工人)

协程是比线程更小占用更小执行单元

本文永久更新地址(欢迎来读留言,写评论):

https://www.v2fy.com/p/2020-12-26-python-process-1608997245000